Plat Twents

HUMOR, ZIN EN ONZIN IN TWENTSE SPROAK

Schreavn deur Tony Jochem

Dit is ’t tweede van dree beukskes in deTwentse sproak van Tony Jochem.

In het veurige beukske PLAT GOAN, dat twee joar earder oet is komn, waarn vol gedichn opnomn. In dizze oetgave dus meender, mear anekdootn en korte verhaaln bint bleavn met völ humor, zin en onzin.

Um te geavn of kriegn met feest- of verjoardaagn, of zo mear.
Of um de kennis van het dialekt n luk op te frisn.

Te bestellen bij:

Tony Jochem
E-mail: plattwents@avitoon.nl
Tel.: 0541661223
Prijs: € 16,99 (tijdelijk geen voorraad)
Veur € 4,35 portokosten d’r bie heb ie ’t in hoes.

Formaat: 115 x 210 mm
Pocketuitvoering
Inhoud 150 pagina’s

Uitgever: Tony Jochem
© 2017 Tony Jochem

ISBN: 9789082065756
NUR: 525 Streektaal

Het lig ok bi’j de bookhandel.

Dit steet d’r in:

Wied oaver de tweehoonderdvieftig anekdootn en eagenwiezigheadn zoas:

Lelikn kearl
D’r zit ’n man of wat bie mekaar in de kroeg.
’n Glas bier d‘r bie, ie weet ja wal hoo dat geet.
Sjefke is d‘r ók bie, a’jt prëutkes. Bak’n verteln, d‘r in en d‘r oet.
Jederman kreeg ne beurt.
Bets geet dat ’n luk verveeln en zeg óp ’n gegeavn moment:
Hei Sjefke, weet ie dan hoo a’j lelikke keender könt maakn?
Sjefke kik eavn ’n luk oaverdónderd en zeg dan: nee, dat wee’k nich.
Dan mö’j oe vaar ees vroagn!

Riék
A’j riék wilt wördn kö’j ok met minder tevrea wean, in plaats van méar te wiln

PC
Doar zit ik wear te knooin
met dee eagnwieze pc
Ik mót tegnwoardig méar ónthoaln
dan too’k ‘t vroger zonder dee

Kiek ok ees bi’j ’t beukske PLAT GOAN of TWENTS KUIERN